Omställning av hälso- och sjukvården

Samlad information för dig som arbetar med frågor relaterade till coronaviruset och covid-19.

Med anledning av utvecklingen kring coronaviruset och dess påverkan på vården beslutade regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL att regionen befann sig i förstärkningsläge från och med 14 mars 2020.

RSSL innebär en tillfälligt upprättad beredskapsorganisation som träffades dagligen för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra verksamhetens kapacitet. RSSL fattar beslut för att säkerställa god och säker vård för alla patienter under pandemin. Det handlar om reducering och omställning av vård för att säkra tillgång på material och personella resurser samt minska smittspridning i vården och i samhället. Under perioder inrättas även lokala särskilda sjukvårdsledningar på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. De arbetar på uppdrag av RSSL bland annat med att genomföra nödvändig omställning av vården.

Under pandemin har regionen varierat mellan stabsläge och förstärkningsläge. Från den 24 maj, 2021 beslutade RSSL att Region Värmland är i stabsläge. En stab för regional särskild sjukvårdsledning kommer fortsatt följa pandemin.

Innehåll på sidan
Beslut fattade i regional särskild sjukvårdsledning
Kontaktvägar vid frågor om corona
Smittskydd Värmland
Följ basala hygienrutiner
Rutiner och instruktioner kring covid-19
Psykisk hälsa i kristid
Planer för krishantering
HR-frågor 
Inköp av material
Inventering av material
Arbeta på distans
Sjukhusbiblioteket
Kommunikation

Beslut fattade i regional särskild sjukvårdsledning och hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp

En sammanfattning av de beslut som fattats av den regionala särskilda sjukvårdsledningen finns samlade här: Beslut Covid-19 från regional särskild sjukvårdsledning (pdf).

Beslut och aktuellt läge covid-19 (intranät)

Dessa beslut har egna sidor med mer information:

Besluten gäller tills vidare till och med 31 januari 2021. 

Skicka in frågor eller ärenden angående covid-19 till RSSL via detta instyrningsformulär.

Kontaktvägar vid frågor om corona

Coronavirusutbrottet har lett till högt tryck på 1177, därför är det viktigt att hänvisa rätt. Här får du stöd i hur frågor från patienter och invånare ska kanaliseras.

Smittskydd Värmland

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information för dig som är vårdgivare om coronavirussjukdomen covid-19. Till Smittskydds webbsida om coronavirus.

Följ basala hygienrutiner

En nyckel för att lyckas i arbetet med att skydda våra patienter och medarbetare från att smittas av coronaviruset är 100 procents följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Följ Smittskydds covid-19-rutiner

Instruktion om skyddsutrustning.

Rutiner och instruktioner kring covid-19 

I dokumenthanteringssystemet Vida finns styrande dokument i form av rutiner och instruktioner samlade kring det nya coronaviruset covid-19. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Psykisk hälsa i kristid

På webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa finns samlat kunskapsstöd för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa. Informationen är ett kunskapsstöd till vårdgivare och intresseorganisationer. Materialet är anpassat för olika målgrupper: barn, unga, vuxna och äldre.

Planer för krishantering

Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser, epidemiberedskapsplan och andra instruktioner finns på intranätet. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)