Besöksförbud

Med anledning av coronaviruset har Region Värmland infört besöksrestriktioner inom hälso- och sjukvården.

Region Värmland har besöksförbud till hälso- och sjukvårdslokaler. Beslutet gäller till den 31 januari 2021.

Medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov, funktionsnedsättning eller ändamålet med besöket. Undantag kan göras för närstående till patienter i livets slutskede, även om det kan kräva särskild hantering.

Inneliggande ska minska sin rörlighet

Patienter inneliggande på sjukhus ska i så stor utsträckning som möjligt ska minska sin rörlighet på sjukhusen. I första hand gäller vistelse på vårdrum och i andra hand inom vårdenheten. 

Akutmottagning

En vårdnadshavare eller närstående till barn som behöver uppsöka akutmottagning får följa med under förutsättning att de inte har luftvägssymtom.

Barn som är inlagda

En vårdnadshavare får delta med barn som är inlagda. Vårdnadshavare uppmanas vara restriktiva med byten. Samma regler för restriktivitet att röra sig gäller som för patienter. 

Patienthotellet

Patienthotellet är stängt för gäster som inte är under pågående sjukvård (patienter). Besöksförbud gäller för besökare till patienter på Patienthotellet. Patienthotellets restaurang är endast tillgängligt för inneliggande patienter på hotellet. Besök till patienter i restaurangen är inte tillåtna. Regionens medarbetare har tillträde till Patienthotellet inklusive dess restaurang endast i syfte att bedriva hälso- och sjukvård.

Partner på förlossning och specialistmödravården

Partner på förlossningen omfattas inte av besöksförbudet under förutsättning att de inte har luftvägssymtom. Vistelse kan ske innan, under och efter förlossning. Men om barn och förälder behöver fortsatt vård och partnern lämnar vårdenheten så omfattas de av besöksförbudet.

Specialistmödravården har besöksförbud, partner och syskon får inte följa med blivande mamman (om inte medföljande krävs av medicinska skäl).

Inga följeslagare i ambulanser

Inga följeslagare tillåts i ambulanser eller sjuktransporter. Undantag gäller för vårdnadshavare eller närstående till barn. Liggande eller sittande sjuktransport för patienter med luftvägssymtom beställs via 054-83 54 05.

Tolkar jämställs med vårdpersonal

Tolk räknas under sin yrkesutövning som jämställd med vårdpersonal och ska följa samma hygienregler och rutiner med skyddsutrustning som vårdpersonal. Tolkning av närstående ska så långt möjligt undvikas. Distanstolkning ska användas där det är möjligt.