Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Forskning är en viktig del av Region Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenterar vi forskningsprojekt som bedrivs av disputerade.

Våra doktorander och deras forskningsprojekt.

 

Pågående forskning av disputerade 


  

Kjerstin Almqvist - psykiatri

 • Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder.
 • Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar.
 • Att inom barnhälsovården i Region Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer.

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

 


 

Mats Arne - primärvård

 • Spirometri i primärvården (Region Värmland) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.

Läs mer om Mats Arnes forskning.

 


 

Louise Emilsson - allmänmedicin

Läs mer om Louise Emilssons forskning.

 


 

Maria Hallerbäck - barn- och ungdomspsykiatrin

 • Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd.
 • Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien.

Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.

 


 

Karl-Johan Hellgren - ögonmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad

 • Synfunktion med perimetri vid diabetes.

 


 

Karin Ängeby - Kvinnosjukvården

 • Förlängd latensfas av förlossning: förekomst, förlossningsutfall, vårdens kvalitet, kvinnors upplevelse och preferenser om vård samt psykometrisk test av ett frågeformulär

Läs mer om Karin Ängebys forskning. 

  


 

Jakob Heydorn Lagerlöf

Läs mer om Jakob Heydorn Lagerlöf forskning. 

 


 

Ragnar Henningsson - AnOpIva

Läs mer om Ragnar Henningssons forskning.

 


 

Lars Lundman - Öron- näs- och halskliniken

 • Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi.

 


 

Birgitta Sigvant - Kirurgkliniken, Karlstad

 • Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

 


 

Kersti Theander - Primärvård

 • Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt.

 


 

Staffan Tevell - infektionskliniken

 • Ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker

Läs mer om Staffan Tevells forskning

  

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet


 

Maria Klässbo - Centrum för klinisk forskning

 • Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

 


 

Nikita Makhnov - Läkarenheten

 • Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.