Öppna jämförelser

Öppna jämförelser jämför information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som regionen ansvarar för. Öppna jämförelser hälsa och sjukvård ingår i en långsiktig strategi för God Vård. Ytterst syftar de till att åstadkomma kliniska resultat av högsta klass, vilket ger såväl nöjda och tillfredsställda patienter och medarbetare.

Jämförelserna lyfter goda exempel och stimulerar till förbättringar. De visar vad vården åstadkommer med sina resurser, vilka metoder som är mest effektiva och vilka som inte borde användas.

Sveriges kommuner och regioner, SKR samlar in data och presenterar på Vården i siffror

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samlar in data från bland annat kvalitetsregister och Socialstyrelsens register. Därefter presenteras resultaten på Vården i siffror.

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare.

Från 2016 följs landstinget resultat i Öppna Jämförelser och Vården i Siffror upp i årsredovisningen.