Politik

Anslagstavla

Här kan du läsa om Region Värmlands tillkännagivanden av politiska sammanträden, anslag av beslutsprotokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller.

Så styrs vår region

Här hittar du information om vår politiskt styrda organisation.

Möteshandlingar & protokoll

Här kan du läsa handlingar och protokoll från våra politiska organ.

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet ska ge kommunerna insyn i frågor som är viktiga för dem, i synnerhet när det gäller regional utveckling.

Kontakta en politiker

Kontaktuppgifter till Region Värmlands förtroendevalda politiker.

Dialog och inflytande

Lämna din synpunkt och var med och påverka vad som beslutas inom Region Värmland.

För förtroendevalda

Arvodesbestämmelser, sammanträdesrapport och annan information som riktar sig till dig som är förtroendevald.

Samverkansorgan

Här presenteras några av de samverkansorgan som Region Värmland ingår i tillsammans med externa organisationer.

Diarium och arkiv

Region Värmlands handlingar, bland annat i form av protokoll och minnesanteckningar, registreras och hålls ordnade av diarium och arkiv.

Revision

Granskning av regionens verksamhet, prövning av räkenskaper och intern kontroll.