Revisionsberättelser

Lagen föreskriver att revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. Detsamma gäller för Region Värmlands övriga nämnder och styrelser.