Utveckling & tillväxt

Coronavirus: Information till företagare

Samlad information och länkar till dig som företagare. 

Projektmedel, bidrag och företagsstöd

Vill du söka stöd från Region Värmland? Vi fördelar projektmedel, bidrag och olika typer av företagsstöd.

Värmlandsstrategin

En plan för hur Värmland ska vara och uppfattas i framtiden.

Regeringsuppdrag: Hållbar regional utveckling

Vårt arbete för ett ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbart Värmland – nu och i framtiden.

Hämta material

Region Värmland sprider kunskap om viktiga utvecklingsfrågor för Värmland.

Jämställdhet

En av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga.

Näringsliv, forskning & innovation

Strategiskt arbete för ett ännu starkare Värmland och ett resurseffektivare samhälle.

Bioekonomi, klimat & energi

Värmland ska bli resurseffektivare och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Tillgänglig infrastruktur

Det ska vara enkelt att förflytta sig till, från och inom Värmland.

Internationellt

För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar vi internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge.

EU-program 2021-2027

Region Värmlands arbete med kommande EU-program 2021-2027.

Kompetensförsörjning

Behovet av kompetent arbetskraft är en av grundpelarna för Värmlands framtid.

Nya perspektiv

Fler barn som klarar skolan, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av målsättningarna för utvecklingsarbetet.

Folkhälsa

Tillsammans med andra aktörer arbetar Region Värmland för en god och jämlik hälsa i hela länet.

Regionens interna miljöarbete

Region Värmland arbetar aktivt för att medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling.