Äldrelivet

Länets kommuner och regionen samverkar för att skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland samt ett värdigt slut.

Det handlar både om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att färre äldre ska falla och skada sig men också om en sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling samt god vård i livets slutskede.

Arbetet inom Äldrelivet leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och regionen.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten mm. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt samordnare

Peter Nylander, Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Annika Dahlgren, Region Värmland
annika.dahlgren@regionvarmland.se