Investering över 8 mkr

Stöd för företag som ska göra stora investeringar på omkring 8 miljoner kronor och uppåt som även har väsentlig betydelse för samhället.

Stödområdet

Stödområdet är det nationella området A och B. I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A. I stödområde B ingår Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Årjängs kommun.

Stödkarta (pdf, 143 kb)

Företaget

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stöd kan även lämnas till stora företag (över 250 anställda) om ändamålet är en nyetablering eller ny ekonomisk verksamhet (en verksamhet som väsentligt skiljer sig från den befintliga verksamheten). För företag som är anknutna till andra företag ska företagsgruppen under vissa premisser ses som ett företag, till exempel koncernföretag.

Stödandel

Stöd utgår som andel av godkända investeringskostnader. Stödet kan högst uppgå till mellan 10 % och 35% beroende på företagets storlek och i vilket stödområde det ligger i:

 • Stödområde A
  Små företag: 35%
  Medelstora företag: 25%
  Stora företag: 15%

 • Stödområde B
  Små företag: 30%
  Medelstora företag: 20%
  Stora företag: 10%

Små företag - ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Medelstort företag - ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro.

Stort företag - de företag som har minst 250 anställda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier eller immateriella tillgångar.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- fiske-, skogs-, trädgårdsföretag. Inte heller till företag som är verksamma med förädling av livsmedel.

Stöd lämnas normalt inte till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

För stöd till dagligvarubutiker i glesbygd (lanthandel) hänvisas till stödformen "Stöd till kommersiell service".

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 651/2014.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas.

Om det totala kapitalbehovet uppgår till 25 mkr eller mer ska ansökan lämnas till Tillväxtverket. Mer information finns på Tillväxtverkets webbsida om utlysningar.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.

Bilagor skickas per post

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni skicka med blanketten "Förslag till kontrollant vid företagsstöd", se nedan. Blanketten fylls i och mejlas eller skickas till:

foretagsstod@regionvarmland.se 

Region Värmland
Regional tillväxt
Box 1022
651 15 Karlstad